Gezond.nl logo

Privacyverklaring

Gezond.nl maakt onderdeel uit van de dienstverlening van Arts en Zorg. Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van jouw privacy van essentieel belang is.

Jij moet erop kunnen vertrouwen dat wij jouw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacy statement opgesteld.

Jouw gegevens

Wij verwerken jouw gegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij jouw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen. In onze gezondheidscentra werken zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. Bij elke discipline waarbij je in behandeling bent, of bent geweest, heb je een eigen dossier.

Voor welke doelen verzamelen wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens uiteraard voor de zorgverlening aan jou. Wij gebruiken jouw gegevens ook voor de afhandeling van de (financiële) administratie en (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Daarnaast informeren wij je over onze dienstverlening. Incidenteel vragen wij je om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek of enquêtes. Deelname aan een onderzoek is altijd vrijwillig. In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Wanneer je informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van jouw gegevens om je een reactie te kunnen geven.

Wat zijn de plichten van Arts en Zorg?

Arts en Zorg is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening, de financiële afhandeling en monitoren van de kwaliteit daarvan;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, wanneer er sprake is van een voornemen om gegevens voor een ander doel te gebruiken word je voorafgaand geïnformeerd.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Arts en Zorg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jou of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Wanneer verzamelen wij jouw gegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer je bent doorverwezen of wanneer wij jouw dossier van een andere zorgverlener overnemen.

Wanneer je onze website bezoekt, wordt gevraagd of je het gebruik van cookies wilt accepteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat gegevens die je op onze website invoert. Door het gebruik van cookies kunnen wij je op de website beter van dienst zijn door bijvoorbeeld gegevens te tonen die specifiek op jouw locatie van toepassing zijn, zodat je hier niet naar hoeft te zoeken.

Wij nemen e-maildiensten af van Spotler b.v./MailPlus. Verder maken wij gebruik van Sendgrid om te communiceren of gegevens te verzamelen. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de 'Afmelden' link. Als je hierop klikt zal je géén e-mails meer van onze website ontvangen. Dit kan wel leiden tot een verminderde functionaliteit van onze website.

Gezond.nl maakt gebruik van cookies in andere trackingssystemen die het inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en bekeken. Gezond.nl gebruikt je gegevens uitsluitend om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en alleen wanneer je je e-mailadres met dat doel aan ons hebt doorgegeven. Wanneer je niet langer deze e-mails wilt ontvangen, kun je je afmelden door een e-mail te sturen naar info@gezond.nl of door te klikken op de link Afmelden in een door ons verzonden mail. Na afmelden wordt je e-mailadres verwijderd.

Wie heeft inzicht in jouw gegevens?

Zorg

Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen jouw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de zorgverlener waarbij je onder behandeling staat, de assistent, de praktijkondersteuner en de zorgverlener naar wie je bent doorverwezen. Zij raadplegen jouw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.

In sommige situaties is het noodzakelijk een waarnemer in te schakelen. De waarnemer heeft inzage in jouw gegevens voor zover dat nodig is voor de te verrichten werkzaamheden.

Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zorgverlener verplicht zijn derden inzage te geven in jouw gegevens. Dit is ook het geval indien gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde.

Bij een aantal gezondheidscentra van Arts en Zorg kun je gebruik maken van de Zorgcoach of chronische medicatie service (Servicerecept/Herhaalservice). Patiënten met bepaalde aandoeningen zoals diabetes of astma kunnen deelnemen aan speciale zorgprogramma's. In deze situaties worden jouw gegevens uitgewisseld met anderen zoals een fysiotherapeut, de apotheek of het ziekenhuis. Hiervoor vragen wij altijd jouw toestemming. Pas nadat je toestemming hebt gegeven, wisselen wij gegevens uit.

Telefoon

Alle telefoongesprekken worden opgenomen en drie maanden bewaard in verband met de kwaliteit van de zorg.

Sommige locaties werken wat betreft telefonie samen om de piekdrukte op te vangen. In dat geval wordt de telefoon bij drukte bemand door verschillende locaties, waardoor het mogelijk is dat je een assistent van een andere locatie krijgt te spreken. De spoedlijn gaat in die gevallen altijd op de verschillende locaties tegelijkertijd over om je snel te woord te kunnen staan.

Chat

Alle chatgesprekken worden opgeslagen en 3 maanden bewaard in verband met de kwaliteit van de zorg. Na deze 3 maanden worden de gesprekken definitief verwijderd uit de productie omgeving. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, wordt daarna een back-up nog 1,5 maand bewaard, na deze periode zijn alle gegevens definitief verwijderd.

De chat wordt bemand door gediplomeerde zorgverleners, die werkzaam zijn op verschillende locaties van Arts en Zorg, inclusief ons contact center. Dit houdt in, dat wanneer je een chat start op de website van je praktijk of op gezond.nl, je vraag niet per definitie door een zorgverlener van je eigen locatie wordt behandeld. Deze zorgverlener heeft wel inzage in uw dossier om je goed te kunnen helpen, maar zal dit pas mogen raadplegen op het moment dat je via DigiD je toestemming verleent.

Landelijk Schakelpunt

Onze gezondheidscentra zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) om vorm te geven aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Voor het doorgeven van jouw gegevens aan het LSP is jouw toestemming vereist. Informatie hierover ontvang je via jouw gezondheidscentrum.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor uitwisseling van jouw gegevens aan het LSP, worden jouw gegevens bijvoorbeeld veilig en betrouwbaar uitgewisseld met de huisartsenpost.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om jouw gegevens te beschermen. Arts en Zorg is ICT-gecertificeerd voor de norm informatiebeveiliging in de zorg en werkt met gecertificeerde ICT dienstverleners. Soms geven wij aan derden de opdracht om voor ons jouw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Jouw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Wij leggen altijd contractueel vast dat zo'n derde organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt.

Jouw rechten

Jij hebt rechten ten aanzien van jouw medisch dossier:

 • Recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden;
 • Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in jouw dossier zijn opgenomen;
 • Recht van correctie aanvulling of verwijdering (vergetelheid) van de gegevens in jouw dossier;
 • Recht op toevoeging van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier;
 • Recht om gedeeltelijke vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van gegevens te verzetten

Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Arts en Zorg. Hierbij kunnen jouw belangen ook worden behartigd door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of jouw curator of mentor).

Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking (zoals bijvoorbeeld het delen van jouw gegevens met het LSP) kun je deze altijd intrekken.

Contact en vragen

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot jouw dossier kun je terecht bij jouw gezondheidscentrum. Wanneer je bezwaar hebt tegen een bepaalde informatie-uitwisseling, kun je dit aangeven bij jouw behandelaar.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming. Je kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via e-mail: fg@artsenzorg.nl of telefoonnummer: 070 - 711 24 21.

Informatie

Aanvullende informatie over jouw privacy of wetgeving vind je op de volgende websites:

Je kunt een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je vermoedt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met privacywetgeving. Wij verwijzen je hiervoor naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.